โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 10 1 5 0 0 69
ร้อยละ 11.76 % 1.18 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 81.18 %
ระดับประถมศึกษา
223
จำนวน(คน) 29 12 17 2 0 163
ร้อยละ 13.00 % 5.38 % 7.62 % 0.90 % 0.00 % 73.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 308 คน
จำนวน(คน) 39 13 22 2 0 232
ร้อยละ 12.66 % 4.22 % 7.14 % 0.65 % 0.00 % 75.32 %

308 : 39 , 13 , 22 , 2 , 0 , 232...12.66 , 4.22 , 7.14 , 0.65 , 0.00 , 75.32 = 76 : 24.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 308 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 24.68%

Powered By www.thaieducation.net