โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 11 1 4 0 0 67
ร้อยละ 13.25 % 1.20 % 4.82 % 0.00 % 0.00 % 80.72 %
ระดับประถมศึกษา
221
จำนวน(คน) 38 10 17 3 0 153
ร้อยละ 17.19 % 4.52 % 7.69 % 1.36 % 0.00 % 69.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 304 คน
จำนวน(คน) 49 11 21 3 0 220
ร้อยละ 16.12 % 3.62 % 6.91 % 0.99 % 0.00 % 72.37 %

304 : 49 , 11 , 21 , 3 , 0 , 220...16.12 , 3.62 , 6.91 , 0.99 , 0.00 , 72.37 = 84 : 27.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 304 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 27.63%

Powered By www.thaieducation.net