โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 12 3 1 0 0 69
ร้อยละ 14.12 % 3.53 % 1.18 % 0.00 % 0.00 % 81.18 %
ระดับประถมศึกษา
226
จำนวน(คน) 29 14 16 0 0 167
ร้อยละ 12.83 % 6.19 % 7.08 % 0.00 % 0.00 % 73.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 311 คน
จำนวน(คน) 41 17 17 0 0 236
ร้อยละ 13.18 % 5.47 % 5.47 % 0.00 % 0.00 % 75.88 %

311 : 41 , 17 , 17 , 0 , 0 , 236...13.18 , 5.47 , 5.47 , 0.00 , 0.00 , 75.88 = 75 : 24.12
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 311 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 24.12%

Powered By www.thaieducation.net