โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 12
ร้อยละ 11.76 % 11.76 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 7 3 3 2 0 43
ร้อยละ 12.07 % 5.17 % 5.17 % 3.45 % 0.00 % 74.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 9 5 4 2 0 55
ร้อยละ 12.00 % 6.67 % 5.33 % 2.67 % 0.00 % 73.33 %

75 : 9 , 5 , 4 , 2 , 0 , 55...12.00 , 6.67 , 5.33 , 2.67 , 0.00 , 73.33 = 20 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net