โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 3 2 1 1 8
ร้อยละ 11.76 % 17.65 % 11.76 % 5.88 % 5.88 % 47.06 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 5 6 0 3 0 44
ร้อยละ 8.62 % 10.34 % 0.00 % 5.17 % 0.00 % 75.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 7 9 2 4 1 52
ร้อยละ 9.33 % 12.00 % 2.67 % 5.33 % 1.33 % 69.33 %

75 : 7 , 9 , 2 , 4 , 1 , 52...9.33 , 12.00 , 2.67 , 5.33 , 1.33 , 69.33 = 23 : 30.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67%

Powered By www.thaieducation.net