โรงเรียนบ้านนาคำน้อย (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 3 2 2 3 3 30
ร้อยละ 6.98 % 4.65 % 4.65 % 6.98 % 6.98 % 69.77 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 10 3 2 4 3 142
ร้อยละ 6.10 % 1.83 % 1.22 % 2.44 % 1.83 % 86.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 13 5 4 7 6 172
ร้อยละ 6.28 % 2.42 % 1.93 % 3.38 % 2.90 % 83.09 %

207 : 13 , 5 , 4 , 7 , 6 , 172...6.28 , 2.42 , 1.93 , 3.38 , 2.90 , 83.09 = 35 : 16.91
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.91%

Powered By www.thaieducation.net