โรงเรียนบ้านนาคำน้อย (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 4 3 2 2 2 31
ร้อยละ 9.09 % 6.82 % 4.55 % 4.55 % 4.55 % 70.45 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 10 2 3 2 3 143
ร้อยละ 6.13 % 1.23 % 1.84 % 1.23 % 1.84 % 87.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 14 5 5 4 5 174
ร้อยละ 6.76 % 2.42 % 2.42 % 1.93 % 2.42 % 84.06 %

207 : 14 , 5 , 5 , 4 , 5 , 174...6.76 , 2.42 , 2.42 , 1.93 , 2.42 , 84.06 = 33 : 15.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.94%

Powered By www.thaieducation.net