โรงเรียนบ้านนาคำน้อย (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 7 3 3 2 2 26
ร้อยละ 16.28 % 6.98 % 6.98 % 4.65 % 4.65 % 60.47 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 9 4 4 3 2 141
ร้อยละ 5.52 % 2.45 % 2.45 % 1.84 % 1.23 % 86.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 16 7 7 5 4 167
ร้อยละ 7.77 % 3.40 % 3.40 % 2.43 % 1.94 % 81.07 %

206 : 16 , 7 , 7 , 5 , 4 , 167...7.77 , 3.40 , 3.40 , 2.43 , 1.94 , 81.07 = 39 : 18.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.93%

Powered By www.thaieducation.net