โรงเรียนบ้านนาคำน้อย (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 10 4 2 2 2 35
ร้อยละ 18.18 % 7.27 % 3.64 % 3.64 % 3.64 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 11 3 7 3 2 126
ร้อยละ 7.24 % 1.97 % 4.61 % 1.97 % 1.32 % 82.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 21 7 9 5 4 161
ร้อยละ 10.14 % 3.38 % 4.35 % 2.42 % 1.93 % 77.78 %

207 : 21 , 7 , 9 , 5 , 4 , 161...10.14 , 3.38 , 4.35 , 2.42 , 1.93 , 77.78 = 46 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net