โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 9 8 3 4 0 34
ร้อยละ 15.52 % 13.79 % 5.17 % 6.90 % 0.00 % 58.62 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 16 6 23 5 5 161
ร้อยละ 7.41 % 2.78 % 10.65 % 2.31 % 2.31 % 74.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 5 4 8 3 8 40
ร้อยละ 7.35 % 5.88 % 11.76 % 4.41 % 11.76 % 58.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 342 คน
จำนวน(คน) 30 18 34 12 13 235
ร้อยละ 8.77 % 5.26 % 9.94 % 3.51 % 3.80 % 68.71 %

274 : 25 , 14 , 26 , 9 , 5 , 195...9.12 , 5.11 , 9.49 , 3.28 , 1.82 , 71.17 = 79 : 28.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 342 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 31.29%

Powered By www.thaieducation.net