โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 10 9 3 4 0 33
ร้อยละ 16.95 % 15.25 % 5.08 % 6.78 % 0.00 % 55.93 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 20 8 27 5 5 155
ร้อยละ 9.09 % 3.64 % 12.27 % 2.27 % 2.27 % 70.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 6 7 10 4 10 38
ร้อยละ 8.00 % 9.33 % 13.33 % 5.33 % 13.33 % 50.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 354 คน
จำนวน(คน) 36 24 40 13 15 226
ร้อยละ 10.17 % 6.78 % 11.30 % 3.67 % 4.24 % 63.84 %

279 : 30 , 17 , 30 , 9 , 5 , 188...10.75 , 6.09 , 10.75 , 3.23 , 1.79 , 67.38 = 91 : 32.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 354 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 36.16%

Powered By www.thaieducation.net