โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 8 4 6 3 0 33
ร้อยละ 14.81 % 7.41 % 11.11 % 5.56 % 0.00 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
228
จำนวน(คน) 14 9 35 5 0 165
ร้อยละ 6.14 % 3.95 % 15.35 % 2.19 % 0.00 % 72.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 7 5 3 5 0 44
ร้อยละ 10.94 % 7.81 % 4.69 % 7.81 % 0.00 % 68.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 346 คน
จำนวน(คน) 29 18 44 13 0 242
ร้อยละ 8.38 % 5.20 % 12.72 % 3.76 % 0.00 % 69.94 %

282 : 22 , 13 , 41 , 8 , 0 , 198...7.80 , 4.61 , 14.54 , 2.84 , 0.00 , 70.21 = 84 : 29.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 346 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 30.06%

Powered By www.thaieducation.net