โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 41
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.35 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 1 4 2 1 0 99
ร้อยละ 0.93 % 3.74 % 1.87 % 0.93 % 0.00 % 92.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 2 5 2 1 0 140
ร้อยละ 1.33 % 3.33 % 1.33 % 0.67 % 0.00 % 93.33 %

150 : 2 , 5 , 2 , 1 , 0 , 140...1.33 , 3.33 , 1.33 , 0.67 , 0.00 , 93.33 = 10 : 6.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67%

Powered By www.thaieducation.net