โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 37
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 3 3 8 3 2 88
ร้อยละ 2.80 % 2.80 % 7.48 % 2.80 % 1.87 % 82.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 4 4 9 3 2 125
ร้อยละ 2.72 % 2.72 % 6.12 % 2.04 % 1.36 % 85.03 %

147 : 4 , 4 , 9 , 3 , 2 , 125...2.72 , 2.72 , 6.12 , 2.04 , 1.36 , 85.03 = 22 : 14.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.97%

Powered By www.thaieducation.net