โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 3 3 1 2 0 41
ร้อยละ 6.00 % 6.00 % 2.00 % 4.00 % 0.00 % 82.00 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 7 5 2 8 7 82
ร้อยละ 6.31 % 4.50 % 1.80 % 7.21 % 6.31 % 73.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 2 1 1 10 8 48
ร้อยละ 2.86 % 1.43 % 1.43 % 14.29 % 11.43 % 68.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 12 9 4 20 15 171
ร้อยละ 5.19 % 3.90 % 1.73 % 8.66 % 6.49 % 74.03 %

161 : 10 , 8 , 3 , 10 , 7 , 123...6.21 , 4.97 , 1.86 , 6.21 , 4.35 , 76.40 = 38 : 23.60
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 25.97%

Powered By www.thaieducation.net