โรงเรียนบ้านสว่างปากราง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 1 2 1 1 1 44
ร้อยละ 2.00 % 4.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 2 2 1 1 1 157
ร้อยละ 1.22 % 1.22 % 0.61 % 0.61 % 0.61 % 95.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 3 4 2 2 2 201
ร้อยละ 1.40 % 1.87 % 0.93 % 0.93 % 0.93 % 93.93 %

214 : 3 , 4 , 2 , 2 , 2 , 201...1.40 , 1.87 , 0.93 , 0.93 , 0.93 , 93.93 = 13 : 6.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.07%

Powered By www.thaieducation.net