โรงเรียนบ้านนายูง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 4 9 0 4 0 26
ร้อยละ 9.30 % 20.93 % 0.00 % 9.30 % 0.00 % 60.47 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 13 12 2 6 0 95
ร้อยละ 10.16 % 9.38 % 1.56 % 4.69 % 0.00 % 74.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 17 21 2 10 0 121
ร้อยละ 9.94 % 12.28 % 1.17 % 5.85 % 0.00 % 70.76 %

171 : 17 , 21 , 2 , 10 , 0 , 121...9.94 , 12.28 , 1.17 , 5.85 , 0.00 , 70.76 = 50 : 29.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.24%

Powered By www.thaieducation.net