โรงเรียนบ้านนายูง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 4 10 0 5 0 24
ร้อยละ 9.30 % 23.26 % 0.00 % 11.63 % 0.00 % 55.81 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 15 13 3 8 2 87
ร้อยละ 11.72 % 10.16 % 2.34 % 6.25 % 1.56 % 67.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 19 23 3 13 2 111
ร้อยละ 11.11 % 13.45 % 1.75 % 7.60 % 1.17 % 64.91 %

171 : 19 , 23 , 3 , 13 , 2 , 111...11.11 , 13.45 , 1.75 , 7.60 , 1.17 , 64.91 = 60 : 35.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09%

Powered By www.thaieducation.net