โรงเรียนบ้านนายูง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 5 12 0 7 0 20
ร้อยละ 11.36 % 27.27 % 0.00 % 15.91 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 17 16 3 10 2 87
ร้อยละ 12.59 % 11.85 % 2.22 % 7.41 % 1.48 % 64.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 22 28 3 17 2 107
ร้อยละ 12.29 % 15.64 % 1.68 % 9.50 % 1.12 % 59.78 %

179 : 22 , 28 , 3 , 17 , 2 , 107...12.29 , 15.64 , 1.68 , 9.50 , 1.12 , 59.78 = 72 : 40.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 40.22%

Powered By www.thaieducation.net