โรงเรียนบ้านนายูง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 5 3 0 2 0 40
ร้อยละ 10.00 % 6.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 10 10 1 5 1 110
ร้อยละ 7.30 % 7.30 % 0.73 % 3.65 % 0.73 % 80.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 15 13 1 7 1 150
ร้อยละ 8.02 % 6.95 % 0.53 % 3.74 % 0.53 % 80.21 %

187 : 15 , 13 , 1 , 7 , 1 , 150...8.02 , 6.95 , 0.53 , 3.74 , 0.53 , 80.21 = 37 : 19.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.79%

Powered By www.thaieducation.net