โรงเรียนชุมพลนาคลัง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 27
ร้อยละ 3.13 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 4 5 10 3 1 80
ร้อยละ 3.88 % 4.85 % 9.71 % 2.91 % 0.97 % 77.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 1 3 10 2 1 43
ร้อยละ 1.67 % 5.00 % 16.67 % 3.33 % 1.67 % 71.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 6 10 22 5 2 150
ร้อยละ 3.08 % 5.13 % 11.28 % 2.56 % 1.03 % 76.92 %

135 : 5 , 7 , 12 , 3 , 1 , 107...3.70 , 5.19 , 8.89 , 2.22 , 0.74 , 79.26 = 28 : 20.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08%

Powered By www.thaieducation.net