โรงเรียนชุมพลนาคลัง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 25
ร้อยละ 6.25 % 3.13 % 9.38 % 3.13 % 0.00 % 78.13 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 7 4 6 0 0 75
ร้อยละ 7.61 % 4.35 % 6.52 % 0.00 % 0.00 % 81.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 3 0 10 0 0 31
ร้อยละ 6.82 % 0.00 % 22.73 % 0.00 % 0.00 % 70.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 12 5 19 1 0 131
ร้อยละ 7.14 % 2.98 % 11.31 % 0.60 % 0.00 % 77.98 %

124 : 9 , 5 , 9 , 1 , 0 , 100...7.26 , 4.03 , 7.26 , 0.81 , 0.00 , 80.65 = 24 : 19.35
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.02%

Powered By www.thaieducation.net