โรงเรียนบ้านนาแค (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 2 0 2 0 26
ร้อยละ 3.23 % 6.45 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 4 3 3 2 0 83
ร้อยละ 4.21 % 3.16 % 3.16 % 2.11 % 0.00 % 87.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 1 1 1 2 1 64
ร้อยละ 1.43 % 1.43 % 1.43 % 2.86 % 1.43 % 91.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 6 6 4 6 1 173
ร้อยละ 3.06 % 3.06 % 2.04 % 3.06 % 0.51 % 88.27 %

126 : 5 , 5 , 3 , 4 , 0 , 109...3.97 , 3.97 , 2.38 , 3.17 , 0.00 , 86.51 = 17 : 13.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.73%

Powered By www.thaieducation.net