โรงเรียนบ้านนาแค (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 8 0 3 1 1 22
ร้อยละ 22.86 % 0.00 % 8.57 % 2.86 % 2.86 % 62.86 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 6 0 0 0 2 81
ร้อยละ 6.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.25 % 91.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94
จำนวน(คน) 15 3 3 0 4 69
ร้อยละ 15.96 % 3.19 % 3.19 % 0.00 % 4.26 % 73.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 29 3 6 1 7 172
ร้อยละ 13.30 % 1.38 % 2.75 % 0.46 % 3.21 % 78.90 %

124 : 14 , 0 , 3 , 1 , 3 , 103...11.29 , 0.00 , 2.42 , 0.81 , 2.42 , 83.06 = 21 : 16.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10%

Powered By www.thaieducation.net