โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 5 1 0 0 0 20
ร้อยละ 19.23 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 5 3 7 0 0 73
ร้อยละ 5.68 % 3.41 % 7.95 % 0.00 % 0.00 % 82.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 10 4 7 0 0 93
ร้อยละ 8.77 % 3.51 % 6.14 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %

114 : 10 , 4 , 7 , 0 , 0 , 93...8.77 , 3.51 , 6.14 , 0.00 , 0.00 , 81.58 = 21 : 18.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42%

Powered By www.thaieducation.net