โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 2 1 5 0 0 87
ร้อยละ 2.11 % 1.05 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 91.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 114
ร้อยละ 1.61 % 1.61 % 4.84 % 0.00 % 0.00 % 91.94 %

124 : 2 , 2 , 6 , 0 , 0 , 114...1.61 , 1.61 , 4.84 , 0.00 , 0.00 , 91.94 = 10 : 8.06
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.06%

Powered By www.thaieducation.net