โรงเรียนบ้านวังแข้ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 19
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 9 0 3 1 0 46
ร้อยละ 15.25 % 0.00 % 5.08 % 1.69 % 0.00 % 77.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 12 0 4 1 0 65
ร้อยละ 14.63 % 0.00 % 4.88 % 1.22 % 0.00 % 79.27 %

82 : 12 , 0 , 4 , 1 , 0 , 65...14.63 , 0.00 , 4.88 , 1.22 , 0.00 , 79.27 = 17 : 20.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 20.73%

Powered By www.thaieducation.net