โรงเรียนบ้านวังแข้ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 4 0 5 0 13
ร้อยละ 15.38 % 15.38 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 3 3 2 4 0 39
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 3.92 % 7.84 % 0.00 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 7 7 2 9 0 52
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 2.60 % 11.69 % 0.00 % 67.53 %

77 : 7 , 7 , 2 , 9 , 0 , 52...9.09 , 9.09 , 2.60 , 11.69 , 0.00 , 67.53 = 25 : 32.47
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 32.47%

Powered By www.thaieducation.net