โรงเรียนบ้านวังบง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 1 2 1 3 10
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 11.76 % 5.88 % 17.65 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 2 2 2 5 3 33
ร้อยละ 4.26 % 4.26 % 4.26 % 10.64 % 6.38 % 70.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 2 3 4 6 6 43
ร้อยละ 3.13 % 4.69 % 6.25 % 9.38 % 9.38 % 67.19 %

64 : 2 , 3 , 4 , 6 , 6 , 43...3.13 , 4.69 , 6.25 , 9.38 , 9.38 , 67.19 = 21 : 32.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 32.81%

Powered By www.thaieducation.net