โรงเรียนบ้านน้ำซึม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 3 2 3 1 23
ร้อยละ 11.11 % 8.33 % 5.56 % 8.33 % 2.78 % 63.89 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 4 2 5 2 3 145
ร้อยละ 2.48 % 1.24 % 3.11 % 1.24 % 1.86 % 90.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 26
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 6.45 % 3.23 % 0.00 % 83.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 9 6 9 6 4 194
ร้อยละ 3.95 % 2.63 % 3.95 % 2.63 % 1.75 % 85.09 %

197 : 8 , 5 , 7 , 5 , 4 , 168...4.06 , 2.54 , 3.55 , 2.54 , 2.03 , 85.28 = 29 : 14.72
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.91%

Powered By www.thaieducation.net