โรงเรียนบ้านน้ำซึม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 7 2 0 3 0 22
ร้อยละ 20.59 % 5.88 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 9 13 21 3 1 114
ร้อยละ 5.59 % 8.07 % 13.04 % 1.86 % 0.62 % 70.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 2 3 1 1 0 23
ร้อยละ 6.67 % 10.00 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 76.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 18 18 22 7 1 159
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 9.78 % 3.11 % 0.44 % 70.67 %

195 : 16 , 15 , 21 , 6 , 1 , 136...8.21 , 7.69 , 10.77 , 3.08 , 0.51 , 69.74 = 59 : 30.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 29.33%

Powered By www.thaieducation.net