โรงเรียนบ้านน้ำซึม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 4 3 1 3 0 35
ร้อยละ 8.70 % 6.52 % 2.17 % 6.52 % 0.00 % 76.09 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 3 1 6 0 3 148
ร้อยละ 1.86 % 0.62 % 3.73 % 0.00 % 1.86 % 91.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 33
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 243 คน
จำนวน(คน) 8 4 9 3 3 216
ร้อยละ 3.29 % 1.65 % 3.70 % 1.23 % 1.23 % 88.89 %

207 : 7 , 4 , 7 , 3 , 3 , 183...3.38 , 1.93 , 3.38 , 1.45 , 1.45 , 88.41 = 24 : 11.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11%

Powered By www.thaieducation.net