โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 29
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 90.63 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 5 3 3 2 0 86
ร้อยละ 5.05 % 3.03 % 3.03 % 2.02 % 0.00 % 86.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 6 4 3 3 0 115
ร้อยละ 4.58 % 3.05 % 2.29 % 2.29 % 0.00 % 87.79 %

131 : 6 , 4 , 3 , 3 , 0 , 115...4.58 , 3.05 , 2.29 , 2.29 , 0.00 , 87.79 = 16 : 12.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.21%

Powered By www.thaieducation.net