โรงเรียนบ้านนาเก็น (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 101
ร้อยละ 0.00 % 0.96 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 97.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 0 3 2 0 0 158
ร้อยละ 0.00 % 1.84 % 1.23 % 0.00 % 0.00 % 96.93 %

137 : 0 , 1 , 2 , 0 , 0 , 134...0.00 , 0.73 , 1.46 , 0.00 , 0.00 , 97.81 = 3 : 2.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.07%

Powered By www.thaieducation.net