โรงเรียนบ้านนาเก็น (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 115
ร้อยละ 0.84 % 0.84 % 0.84 % 0.84 % 0.00 % 96.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 168
ร้อยละ 0.58 % 0.58 % 1.16 % 0.58 % 0.00 % 97.11 %

153 : 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 149...0.65 , 0.65 , 0.65 , 0.65 , 0.00 , 97.39 = 4 : 2.61
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89%

Powered By www.thaieducation.net