โรงเรียนบ้านหัวช้าง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 51
ร้อยละ 3.64 % 0.00 % 3.64 % 0.00 % 0.00 % 92.73 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 7 2 3 0 0 173
ร้อยละ 3.78 % 1.08 % 1.62 % 0.00 % 0.00 % 93.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 78
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 318 คน
จำนวน(คน) 9 2 5 0 0 302
ร้อยละ 2.83 % 0.63 % 1.57 % 0.00 % 0.00 % 94.97 %

240 : 9 , 2 , 5 , 0 , 0 , 224...3.75 , 0.83 , 2.08 , 0.00 , 0.00 , 93.33 = 16 : 6.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 318 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03%

Powered By www.thaieducation.net