โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 3 0 0 0 27
ร้อยละ 11.76 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 2 3 10 0 0 53
ร้อยละ 2.94 % 4.41 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 77.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 6 6 10 0 0 80
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 9.80 % 0.00 % 0.00 % 78.43 %

102 : 6 , 6 , 10 , 0 , 0 , 80...5.88 , 5.88 , 9.80 , 0.00 , 0.00 , 78.43 = 22 : 21.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.57%

Powered By www.thaieducation.net