โรงเรียนบ้านสวัสดี (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 34
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 18.60 % 0.00 % 0.00 % 79.07 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 5 1 15 0 0 122
ร้อยละ 3.50 % 0.70 % 10.49 % 0.00 % 0.00 % 85.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 6 1 23 0 0 156
ร้อยละ 3.23 % 0.54 % 12.37 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %

186 : 6 , 1 , 23 , 0 , 0 , 156...3.23 , 0.54 , 12.37 , 0.00 , 0.00 , 83.87 = 30 : 16.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13%

Powered By www.thaieducation.net