โรงเรียนบ้านสวัสดี (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 7 4 5 4 0 28
ร้อยละ 14.58 % 8.33 % 10.42 % 8.33 % 0.00 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 10 10 23 4 6 86
ร้อยละ 7.19 % 7.19 % 16.55 % 2.88 % 4.32 % 61.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 17 14 28 8 6 114
ร้อยละ 9.09 % 7.49 % 14.97 % 4.28 % 3.21 % 60.96 %

187 : 17 , 14 , 28 , 8 , 6 , 114...9.09 , 7.49 , 14.97 , 4.28 , 3.21 , 60.96 = 73 : 39.04
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 39.04%

Powered By www.thaieducation.net