โรงเรียนบ้านโชคเจริญ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 35
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 92.11 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 94
ร้อยละ 0.98 % 1.96 % 4.90 % 0.00 % 0.00 % 92.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 3 3 6 0 0 170
ร้อยละ 1.65 % 1.65 % 3.30 % 0.00 % 0.00 % 93.41 %

140 : 3 , 2 , 6 , 0 , 0 , 129...2.14 , 1.43 , 4.29 , 0.00 , 0.00 , 92.14 = 11 : 7.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.59%

Powered By www.thaieducation.net