โรงเรียนบ้านโชคเจริญ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 34
ร้อยละ 8.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 93
ร้อยละ 1.96 % 0.98 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 5 1 6 0 0 127
ร้อยละ 3.60 % 0.72 % 4.32 % 0.00 % 0.00 % 91.37 %

139 : 5 , 1 , 6 , 0 , 0 , 127...3.60 , 0.72 , 4.32 , 0.00 , 0.00 , 91.37 = 12 : 8.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.63%

Powered By www.thaieducation.net