โรงเรียนบ้านสามัคคี (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 49
ร้อยละ 3.64 % 3.64 % 3.64 % 0.00 % 0.00 % 89.09 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 5 4 22 0 0 163
ร้อยละ 2.58 % 2.06 % 11.34 % 0.00 % 0.00 % 84.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 7 6 24 0 0 212
ร้อยละ 2.81 % 2.41 % 9.64 % 0.00 % 0.00 % 85.14 %

249 : 7 , 6 , 24 , 0 , 0 , 212...2.81 , 2.41 , 9.64 , 0.00 , 0.00 , 85.14 = 37 : 14.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.86%

Powered By www.thaieducation.net