โรงเรียนบ้านสามัคคี (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 66
ร้อยละ 0.00 % 2.82 % 4.23 % 0.00 % 0.00 % 92.96 %
ระดับประถมศึกษา
186
จำนวน(คน) 5 7 13 0 2 159
ร้อยละ 2.69 % 3.76 % 6.99 % 0.00 % 1.08 % 85.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 5 9 16 0 2 225
ร้อยละ 1.95 % 3.50 % 6.23 % 0.00 % 0.78 % 87.55 %

257 : 5 , 9 , 16 , 0 , 2 , 225...1.95 , 3.50 , 6.23 , 0.00 , 0.78 , 87.55 = 32 : 12.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.45%

Powered By www.thaieducation.net