โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 3 0 10 0 5
ร้อยละ 5.26 % 15.79 % 0.00 % 52.63 % 0.00 % 26.32 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 9 3 11 10 0 38
ร้อยละ 12.68 % 4.23 % 15.49 % 14.08 % 0.00 % 53.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 42
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 11 7 17 20 0 85
ร้อยละ 7.86 % 5.00 % 12.14 % 14.29 % 0.00 % 60.71 %

90 : 10 , 6 , 11 , 20 , 0 , 43...11.11 , 6.67 , 12.22 , 22.22 , 0.00 , 47.78 = 47 : 52.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29%

Powered By www.thaieducation.net