โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 5 5 1 3 0 0
ร้อยละ 35.71 % 35.71 % 7.14 % 21.43 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 7 6 6 1 2 33
ร้อยละ 12.73 % 10.91 % 10.91 % 1.82 % 3.64 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 3 6 1 0 25
ร้อยละ 2.78 % 8.33 % 16.67 % 2.78 % 0.00 % 69.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 13 14 13 5 2 58
ร้อยละ 12.38 % 13.33 % 12.38 % 4.76 % 1.90 % 55.24 %

69 : 12 , 11 , 7 , 4 , 2 , 33...17.39 , 15.94 , 10.14 , 5.80 , 2.90 , 47.83 = 36 : 52.17
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 44.76%

Powered By www.thaieducation.net