โรงเรียนบ้านท่าโสม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
305
จำนวน(คน) 5 10 9 7 8 266
ร้อยละ 1.64 % 3.28 % 2.95 % 2.30 % 2.62 % 87.21 %
ระดับประถมศึกษา
1131
จำนวน(คน) 49 67 72 58 60 825
ร้อยละ 4.33 % 5.92 % 6.37 % 5.13 % 5.31 % 72.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1436 คน
จำนวน(คน) 54 77 81 65 68 1091
ร้อยละ 3.76 % 5.36 % 5.64 % 4.53 % 4.74 % 75.97 %

1436 : 54 , 77 , 81 , 65 , 68 , 1091...3.76 , 5.36 , 5.64 , 4.53 , 4.74 , 75.97 = 345 : 24.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1436 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 345 คน คิดเป็นร้อยละ 24.03%

Powered By www.thaieducation.net