โรงเรียนบ้านท่าโสม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
308
จำนวน(คน) 5 10 9 15 19 250
ร้อยละ 1.62 % 3.25 % 2.92 % 4.87 % 6.17 % 81.17 %
ระดับประถมศึกษา
1132
จำนวน(คน) 54 77 81 131 158 631
ร้อยละ 4.77 % 6.80 % 7.16 % 11.57 % 13.96 % 55.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1440 คน
จำนวน(คน) 59 87 90 146 177 881
ร้อยละ 4.10 % 6.04 % 6.25 % 10.14 % 12.29 % 61.18 %

1440 : 59 , 87 , 90 , 146 , 177 , 881...4.10 , 6.04 , 6.25 , 10.14 , 12.29 , 61.18 = 559 : 38.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1440 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 559 คน คิดเป็นร้อยละ 38.82%

Powered By www.thaieducation.net