โรงเรียนบ้านท่าโสม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
309
จำนวน(คน) 4 0 13 0 0 292
ร้อยละ 1.29 % 0.00 % 4.21 % 0.00 % 0.00 % 94.50 %
ระดับประถมศึกษา
1079
จำนวน(คน) 21 19 32 6 14 987
ร้อยละ 1.95 % 1.76 % 2.97 % 0.56 % 1.30 % 91.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1388 คน
จำนวน(คน) 25 19 45 6 14 1279
ร้อยละ 1.80 % 1.37 % 3.24 % 0.43 % 1.01 % 92.15 %

1388 : 25 , 19 , 45 , 6 , 14 , 1279...1.80 , 1.37 , 3.24 , 0.43 , 1.01 , 92.15 = 109 : 7.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1388 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 7.85%

Powered By www.thaieducation.net