โรงเรียนบ้านน้ำปู่ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 1 1 3 1 33
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 2.44 % 7.32 % 2.44 % 80.49 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 10 5 5 15 10 105
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 3.33 % 10.00 % 6.67 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 2 0 5 1 5 68
ร้อยละ 2.47 % 0.00 % 6.17 % 1.23 % 6.17 % 83.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 14 6 11 19 16 206
ร้อยละ 5.15 % 2.21 % 4.04 % 6.99 % 5.88 % 75.74 %

191 : 12 , 6 , 6 , 18 , 11 , 138...6.28 , 3.14 , 3.14 , 9.42 , 5.76 , 72.25 = 53 : 27.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 24.26%

Powered By www.thaieducation.net