โรงเรียนบ้านน้ำปู่ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 0 4 4 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 6 4 5 2 0 134
ร้อยละ 3.97 % 2.65 % 3.31 % 1.32 % 0.00 % 88.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 2 2 0 6 0 74
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 88.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 291 คน
จำนวน(คน) 8 10 9 8 0 256
ร้อยละ 2.75 % 3.44 % 3.09 % 2.75 % 0.00 % 87.97 %

207 : 6 , 8 , 9 , 2 , 0 , 182...2.90 , 3.86 , 4.35 , 0.97 , 0.00 , 87.92 = 25 : 12.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 291 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.03%

Powered By www.thaieducation.net